Nebi Sallallahü Aleyhi ve Selleme Salavat-ı Şerife Getirmenin Tarzı -ve
Keyfiyeti Faslı

fasil 1

«Fi keyfiyetis sala.ti aten nebiyyü sallallahü aleyhi ve sellem.»

Yani: -Neibiyyi Zişan, aleyhi salatül hannanül mennan hazretlerine getirilen salavatı şerifenin zikir keyfiyeti faslı.

Keyfiyet şudur: Nasıl anlamına gelen keyf ile, yani NASIL ile soru sormaktır ki buna verilen cevaba KEYFİYYET derler.

fasil 2

«İnnallahe ve melaiketehü yusallune alen nebiyyi ya eyyühelle­zine amenü sallü aleyhi ve sellimü teslima. - Gerçekten, Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey mü'minler! Siz de -ona salat edin ve, yürekten teslim olun.» (Ahzab suresi, ayet: ·56) ayet-i keri­mesi indiği zaman, bütün erkek, kadın mü'minler Hazret-i Resulul-lah (S.A.V.) üzerine salat ve selam ile emrolundukları zaman ashab-ı kiram hazretleri (Allah, onların hepsinden razı olsun>ı Resülü Ekrem (S.A.V HZ'ne niyaz edip dediler ki:

Hak Celle ve Ala Tebareke ve Teala, bizlere saadetli Cenabı­nız üzerine Salavat-ı Şerife getirmekle emir buyurdular. Emir ve fermanlarına uyarak: Keyfe nusalli aleyke ya Resullullah! dediler. Yani':

- Ey Allahü Zülcelali vel İkram'ın Resulü! Senin üzerine biz salavat-ı şerifeyi ne keyfiyet, ne tarz ve ne üslüb ve yolda, nasıllıkla getirelim? diye sordular.

Rahmetli yazar (Şeyh Cezüli Hazretleri) bu salatları dinleyenIere vird edinmek üzere ve güçleri kadarınca okumaları kolaylaşsın diye sekiz hizb'e, dört rubua (dört·dörtte bire) sülüs'e (üç üçte bire) ve nısıf (iki yarıma) bunun emsali gibi ayırmış ve vakfe mahallerine rümuz ve işaretler ile okumayı kolaylaştırmıştır. Ve keyf = Keyfiyet lafziyle soru sorulduğu için de (Fi Keyfiyet-i Salat) demiştir.
(Yani Delail-i Şerif beş tertip üzere okunur: Günde bir kere, iki günde bir kere, üç günde bir kere; dört günde bir kere veya Yedi günde bir kere okunur.)

Böylece haftada bir hatim murad · edenler pazartesi ·günü başla­yıp birinin hizb'in tamamına kadar okurlar (1). Ta ki hem hatim ve en başlama sevabını kazanırlar. Nasıl ki Kur'an-ı Azimüşşan hatmolunca Minel cinneti vennas ayetinde Kur'an-ı Mecid'in hatmi ta­mamlanır, sonra Fatiha suresi ve Bakara suresinin başından Müfli­hfun kelamına kadar okunur ve hatmi-şerif için Kur'an'a başlanmış olunur. Böyle yapmış olmakla hem Hatim edilir, hem de tekrar başlanıp sonra da duası yapılır. Haftada bir kere Kur'an-ı Kerimi hat­medenler için Cuma günlerinde hatmetmek efdal olduğu gibi (çünkü cuma -günü yedi günün en· faziletlididir) bu DELAİL-İ HAYRAT ki­tabını haftada bir hatmetmek dileyenler pazartesi hatimle tekrar başlaması evla ve münasibdir. Çünkü Hazret-i Resul-i Ekrem ve Ne-biyyi Muhterrem ve Seyyid-i Beni Adem Hazretleri Muhammed (S.A.V.) Hazretlerinin Pazartesi günü uğur, bereket, feyiz ve saadetle müba­rek doğumları olmuş ve dünyayı şereflendirmişler. Yine bir Pazartesi günü bütün alemlerin halkına Rahmetin lil alemin olarak gelmiş nü­büvvet ve risalete şerefyab olmuşlardır . Yine bir Pazartesi günü kendisine gelen vahiy başlangıcı ile fe­yiz buldular. Ve yine Pazartesi günü bütün ilahi kitapların efdali ve en ·şereflisi olan Kur'an-ı Kerim ilk defa indi ve yine Güzide-i Alem ve Seyyid-i Ben-i Adem Habib-i Rabbil Alemin ve Seyyidil Enbiya-i vel Mürselin ve Şefiil Müznibin. Hazretlerinin bütün vakitlerinin ef­dali ve bütün nelbiler üzerine iftiharı ve imtiyazı olan Mi'rac'a vardılar.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

4 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi