Nebi Sallallahü Aleyhi ve Selleme Salavat-ı Şerife Getirmenin Tarzı -ve
Keyfiyeti Faslı

fasil 1

«Fi keyfiyetis sala.ti aten nebiyyü sallallahü aleyhi ve sellem.»

Yani: -Neibiyyi Zişan, aleyhi salatül hannanül mennan hazretlerine getirilen salavatı şerifenin zikir keyfiyeti faslı.

Devamını oku...

Allahümne salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema salleyte ala ibrahime ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala ali İbrahime inneke hamidün mecidün.

Devamını oku...

«Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ke-ma barekte ala ali İbrahime fil alemine inneke hamidün mecidün.

Devamını oku...

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin verham Muhammedin ve ale Muhammedin ve barik ala Muhammeddin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte ala İb­rahime ve ala ali Ibrahime fil alemin inneke hamidün mecidün.

Devamını oku...

Allahüınme dahiyel medhuvvati ve bariel mesmukati ve cebba­rel kulubi ala fitretiha şahiyyiha ve saidi hec'al şeraife salavatike ve nevamiye berekatike ve re'fete tahamünike ala Muhammedin abdi-ke ve resulikel fatihi limauğlika vel hatimi lima sebeka vel mu'linil hakka bilhakkı veddamiği liceyşatil ebatili.

Devamını oku...

İnnellahe ve melaiketehü yusalline alennebiyyi. Yaeyyühellezine amenü salli aleyhi ve sellimu teslimen. Lebbeykelallahümme Rabbi ve sa'deyke salavatulahib berrir rahimi. Vel melaiketil mukarrebine ven nebiyyine : vessıddıkıyne veşşühedai vessalhine. Vema sebbaha leke min şey'in ya Rabbel alemine. Ala seyyidina Muhamnıed ibni Abdul­lahi hatemin nebiyyine. Ve seyyidil mürseline ve imamil müttekıyne ve resuli Rabbil alemineş şahidil beşiriddai ileyke biiznikes siracil münniri aleyhis selamü.

Devamını oku...

«Allahümme ec'al salavatike ve berekatike ve rahmetike ala sey-yidil mürseline ve imamil müttekıyne ve hatemin nebiyybıe Muham­medin abdike ve resulike imami'l hayri ve kaaidil hayri ve resülir rahmeti. Allahümmeb'ashü mekamen mahmuden yağbituhü fihil evvelime vel ahirine. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Mu-hammedin kema salleyte ala İbrahime inneke hamidün mecidün. Al­Iahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakte ala İbrahime inneke hamidün mecidün.»

Devamını oku...

«Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladibi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansa­rihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmai-he ya erhamer rahimine.»

Devamını oku...

«Allahüınme salli ala Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli ala Mu-hammedin kema emertena bissalati aleyhi. Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallü aleyhi.»

Devamını oku...

«Allahümme salli ala Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyhi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema büve ehlühü. Allahümme salli ala Muhammedin kema tühibbü ve terdahü lehü.»

Devamını oku...

«Allahümme ya rabbe Muhammedin ve ali Muhammedin salIi ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve a'tı Muhaınmeden neddere­cete vel vesilete fil cennenti. Allahümme ya rabbe Muhammedin ve ali: Muhammedin niczi Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme ma hü ve ehlühü.»

Devamını oku...

«Allahünıme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minessalati şey'ün. Vermam Muhammeden ve ale Muhammedin hatta yebka menerrahıneti şey'ün. Ve barik· ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey'ün Ve sellim ala Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.»

Devamını oku...

<<Allahümme salli ala Muhammedin fil evveline Ve salli ala Muhammedin fil ahirine. Ve Salli ala Muhammedin finnebiyyine. Ve salli ala Muhammedin fil mürseline. Ve salli ala Muhammedin fil me-leil a'la ·yevmiddini. 'Allahümme a'tı Muhammedenel vesilete vel fazilete veşşerefe vedderecetel. kebirete. Allahümme inni amentü bi Muhammedin ve lem erehü fela tahrimni fil cinani rü"yetehü. ver zuknü sohbetehü ve teveffeni ala milletihi veskıni min havzihl meşreben reviyyen saigan henien la nazmeü bade'hü ebeden inneke ala külli şey'in kadirün. Allahümnıe ebliğ rµhe Muhammedin minni tahiyye-ten ve selamen Allahümme ve kema amentü bihi ve lem erehü feli tahrimni fil cenani rü'yetehü.»

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

19 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi