«Allahümme ya rabbe Muhammedin ve ali Muhammedin salIi ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve a'tı Muhaınmeden neddere­cete vel vesilete fil cennenti. Allahümme ya rabbe Muhammedin ve ali: Muhammedin niczi Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme ma hü ve ehlühü.»

Açıklama:.

Allahümme. Yani:

- Ey ulühiyette tek olan, ey rübubiyette eşi, akranı ve bir teki daha olmayan, zatı da Tek, sıfatı' da Tek olan Allah!

Ya rabbe Muhammedin Yani:

- Ey Muhammed (S.A.V.) in maliki, seyyidi, türlü türlü müba-rek ni'metleriyle besleyici ve· dalına kendilerine ve mübarek zatına selahiyeti olan şeylerde kaim eden ve Hazret-i Muhammd (S.A.V.) i kendisine yakın menzillerle şereflendiren, mübarek cemalini ona gös-tererek, herkesten faziletli kılıp hesaba gelmez yüce ni'metlerle ni'­metlendiren Allahü Celle Şanühu !

Ve ali Muhammedin. Yani:

- Ey Muhammed (S.A.V.) in ve al'inin. Rabbi! Ve türlü ni'met-lerle besleyici
olan Allahım !

Salli ve ala Mubammeden nedderecete vel vesilete fil Cenneti. Yani:

- Sen, türlü sevaplarla ve türlü tahiyyat ve sena ile Muham-med (S.A.V.) üzerine, onun al'ine (ailesine, soyuna) ve ashabına, ona uyanlara, ümmetinin üzerine salat eyle ve Sen fazlınla, kereminle, lütuf ve ihsanınla kolaylık ver. Çok yücce ve ulu olan dereceyi de ona yormadan ver. Cennet'te Vesile makamını da ona sıkıntısız ih­san eyle. O Vesile Cenneti ki yüce cennet derecelerinin en yücesi, en ulu makamıdır.

Allah c.c.

Allah c c 1

H.z. Muhammed S.A.S

H Z Muhammed

Anket

anket 1

Online

26 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi